Algemene Voorwaarden

  1. Het WerkLab B.V. (hierna: Het WerkLab) is een besloten vennootschap. Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91691109.
  2. Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het WerkLab is gerechtigd periodiek haar tarieven te wijzigen.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Het WerkLab gesloten overeenkomsten, (vervolg)opdrachten of door hen uitgevoerde werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van personen die Het WerkLab bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
  4. Indien de opdrachtgever de inhoud van door Het WerkLab verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Het WerkLab gehouden die derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van voornoemde werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
  5. Het WerkLab zal bij het inschakelen en kiezen van derden zoveel mogelijk op voorhand overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het WerkLab is hierbij gerechtigd, mede namens de opdrachtgever, aansprakelijkheidsbeperkingen, jurisdictie- en rechtskeuze bedingen van derden te aanvaarden. Het WerkLab is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
  6. Iedere aansprakelijkheid van Het WerkLab is, voor zover niet geheel uitgesloten, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Het WerkLab gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien geen uitkering onder deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 10.000.
  7. Voor het meerdere in voornoemde aansprakelijkheid of aanspraken van derden (inclusief redelijke kosten van juridische bijstand) zal de opdrachtgever Het WerkLab vrijwaren. Alle aanspraken jegens Het WerkLab vervallen zes maanden nadat de opdrachtgever of een derde bekend was of kon zijn met de feiten waarop aanspraak wordt gebaseerd.
  8. Nederlands recht is van toepassing op de aan Het WerkLab verstrekte opdrachten en deze algemene voorwaarden. Naast voornoemde regeling is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de aan Het WerkLab verstrekte opdrachten en deze algemene voorwaarden.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en vertaald in de Engelse taal. De Nederlandse tekst is leidend.
  10. Bezoekadres:
    Het WerkLab B.V.
    Saturnusstraat 95
    2516 AG Den Haag
    hetwerklab.nl